ประตูชัย ถนน นเรศวร ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธย